Giỏ hàng

Qui trình chính của sản xuất nước tương Thuần Chay

Hãy cùng tìm hiểu quy trình sản xuất tương Tamari, Tamari tỏi, tương Miso, tương Dưỡng sinh của Thuần Chay nhé.
Meo tương cổ truyền

Meo tương cổ truyền

Chọn lọc giống và lưu trữ tại phòng thí nghiệm

Chọn lọc giống và lưu trữ tại phòng thí nghiệm

Ủ để hỗn hợp meo giống phát triển trên đậu

Ủ để hỗn hợp meo giống phát triển trên đậu

Sau thời gian ủ hỗn hợp phát triển tốt chuyển sang giai đoạn phơi

Sau thời gian ủ hỗn hợp phát triển tốt chuyển sang giai đoạn phơi

Xử lý độ mặn trong đầu giai đoạn phơi

Xử lý độ mặn trong đầu giai đoạn

Xử lý trong giai đoạn phơi: vi sinh vật, mùi, độ đạm, độ đậm đặc.

Xử lý trong giai đoạn phơi: vi sinh vật, mùi, độ đạm, độ đậm đặc.

Khi thành phẩm: chọn mẫu ngẫu nghiên để thực hiện kiểm nghiệm, xét nghiệm.


Khi thành phẩm: chọn mẫu ngẫu nghiên để thực hiện kiểm nghiệm, xét nghiệm.

 
Đóng nhãn và lưu hành trên thị trường.

Thuần Chay